พิธีมอบหนังสือพระราชทาน

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนพิธีเปิดโครงการลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1พิธีเปิดโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลก มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔


คณะกรรมการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ของโรงเรียนเอกชนในระบบ