คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

✔✔ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

👉👉 ร่วมทำแบบสอบถามได้ที่ https://citly.me/K3ZQm

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/09/39621/