คุรุสภาเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา

เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภาเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 1 ตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

♦ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ

♦ ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ด่วนพิเศษ (EMS)

ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (ถือวันตราประทับไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร) ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะรับสมัครในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/07/38818/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2280 6676 หรือ 0 2280 1729