ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ครั้งที่ 2 เฟส 2

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://moemarket.moe.go.th/app/main/main.php