รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1/2565

รายงานการกำกับติดตามการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน หนังสือนำส่ง (ไตรมาสที่1)

แบบ สงป.301

แบบ สงป.302

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 2/2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน หนังสือนำส่ง (ไตรมาสที่2)

แบบ สงป.301

แบบ สงป.302

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565